Artikel 1 Grondwet
Paragraaf 1a
In Capitalia is iedereen gelijk voor de wet. Elke Inwoner heeft in de basis dezelfde rechten en plichten.

Paragraaf 1b
Inwoners voor de wet zijn:
a. handelaren met een standplaats in Capitalia die in de laatst gepubliceerde reguliere ronde-uitslag in stad in Capitalia zijn geeindigd met een nettowaarde van tenminste 25.000 ISH.
b. handelaren met een standplaats in Capitalia die door de koning tot inwoner zijn verklaard.
c. handelaren met een standplaats in Capitalia die zijn opgenomen in het Adelregister (zoals omschreven in artikel 8).

Paragraaf 1c
Elke Inwoner heeft recht op een onvoorwaardelijk basisinkomen van 2.000 I-Shell per dag.

Paragraaf 1d
Wanneer een Inwoner een diploma bezit waarmee een bijdrage geleverd wordt aan de kennis en kunde van Capitalia kan de Inwoner een bonus claimen van 1.000 I-Shell per dag.

Paragraaf 1e
Van Inwoners die door de Adel veroordeeld worden wegens verraad wordt de adellijke status ontnomen. Het is mogelijk om opnieuw van Adel te worden, als aan de voorwaarden voldaan wordt en de meerderheid van de actieve Adel dit ondersteunt.

Paragraaf 2a
Capitalia wordt geleid door de Koning, de Voorzitter en de Burgemeester.

Paragraaf 2b
Voorwaarden voor de functie van Voorzitter of het Burgemeesterschap zijn:
- het wettelijke Inwonerschap van Capitalia;
- de standplaats ligt in Capitalia.

Paragraaf 2c
Voorwaarden voor het Koningsschap zijn:
- het wettelijke Inwonerschap van Capitalia;
- de standplaats ligt in Capitalia;
- de Inwoner behoort tot de Adel van Capitalia;
- de Inwoner is in het bezit van een criminele status.

Paragraaf 3a
De nationale voertaal van Capitalia is Nederlands.

Paragraaf 3b
Capitalia heeft geen nationale vlag en ook geen volkslied.

Paragraaf 4
Dit artikel kan enkel worden gewijzigd na het stemmen op een wetsvoorstel door de Inwoners van Capitalia, waarbij het aantal voorstanders tijdens de stemming minimaal vijf Inwoners groter is dan het aantal tegenstanders.

Artikel 2 - Constitutionele Monarchie
Paragraaf 1a
De Koning is het staatshoofd van Capitalia en beheert de club Koninklijk Paleis. De Koning is daarmee het aanspreekpunt van Capitalia.

Paragraaf 1b
De Koning is verantwoordelijk voor het spelplezier van de inwoners van Capitalia door sociale activiteiten te ontplooien.

Paragraaf 1c
De Koning is gerechtigd:
- een Nationale Rechter aan te stellen die als rechter voor de Internationale Rechtbank zal fungeren, volgens de geldende eisen;
- een Burgemeester aan te stellen volgens Artikel 4, paragraaf 1b;
- een Voorzitter aan te stellen op de eerste dag van een handelsperiode indien er geen Voorzitter gekozen is door de Nationale Vergadering in de voorafgaande handelsperiode;
- Kruitlicenties uit te delen;
- Inwoners van Adel aanstellen als Consul.

Paragraaf 2a
Het Koningschap is erfelijk. Het komt toe aan degene die het faillissement van de regerende Koning veroorzaakt of aan degene die door de regerende Koning als zijn legitieme opvolger wordt aangewezen. Mocht de Koning failliet gaan door de schade van een individu die geen aanspraak kan maken op de troon, zal een periode van 48 uur met nationale rouw intreden. Na deze 48 uur start de procedure zoals beschreven in paragraaf 2c van dit wetsartikel.

Paragraaf 2b
De Koning verliest zijn troon in de volgende gevallen:
- De Koning is failliet;
- De Koning stelt een legitieme opvolger aan;
- De Koning heeft langer dan 48 uur niet ingelogd zonder voorafgaande toestemming van de Nationale Vergadering;
- De Koning is niet langer woonachtig in Capitalia.
- De Koning heeft langer dan 24 uur geen criminele status.

Paragraaf 2c
In het geval Capitalia zonder Koning komt door het gebrek aan een erfgenaam of door de regeling in paragraaf 2b, dient de Voorzitter van de Nationale Vergadering een wedstrijd te organiseren om de nieuwe Koning aan te stellen. De wedstrijd moet voldoen aan de regels gesteld in paragrafen 3a en 3b van dit artikel.

Paragraaf 2d
Indien er geen Koning van Capitalia kan worden aangesteld omdat niemand voldoet aan de gestelde vereisten zal Capitalie Koningsloos leven totdat een Inwoner die wel aan de eisen voldoet het Koningschap claimt.

Paragraaf 3a
De wedstrijd dient binnen 24 uur na het beeindigen van de nationale rouw of het verlies van de troon volgens paragraaf 2b te worden uitgeschreven.

Paragraaf 3b
Het is aan de Voorzitter om binnen 48 uur na de periode van Nationale Rouw een opdracht mee te geven tijdens de wedstrijd. Deze opdracht moet dusdanig zijn dat iedere inwoner een redelijke kans maakt om aan de opdracht te voldoen. Bij twijfel over de redelijke kans, beslist de Nationale Vergadering over de rechtsgeldigheid.

Paragraaf 3c
De winnaar van de wedstrijd zal gekroond worden tot Koning mits de winnaar voldoet aan de gestelde eisen in Artikel 1, paragraaf 2c.

Paragraaf 3d
Als de winnaar van de wedstrijd niet voldoet aan de gestelde eisen in Artikel 1, paragraaf 2c, dan zal er sprake zijn van een Koningsloos Capitalia, totdat iemand volgens paragraaf 2d aanspraak maakt op de troon.

Artikel 3 - De Voorzitter van de Nationale vergadering
Paragraaf 1a
De Voorzitter is gerechtigd:
- nieuwe wetten aan te leveren bij de Federal Government nadat een wetsvoorstel is aangenomen;
- stemmingen te openen in de Nationale Vergadering;
- Verkiezingen te openen in de Nationale Vergadering;
- de Financieel Manager te beheren;
- De Edu Manager te beheren;
- een wedstrijd te organiseren om een nieuwe Koning aan te stellen;
- een FCS aan te stellen.
Daarnaast beheert de Voorzitter de Nationale Vergadering.

Paragraaf 1b
De Voorzitter wordt via openbare verkiezingen in de Nationale Vergadering gekozen. Indien slechts één kandidaat zich aanmeld, wordt deze per definitie gekozen. Indien meer dan één kandidaat zich aanmeldt, wint degene met de meeste stemmen het Voorzitterschap.

Paragraaf 1c
Indien de Voorzitter verzaakt om uiterlijk 48 uur voor het einde van de handelsperiode een verkiezing te openen wordt er een nieuwe Voorzitter aangewezen door de Koning. De huidige Voorzitter kan daarbij niet door de Koning worden aangewezen als Voorzitter voor de volgende handelsperiode.

Paragraaf 1d
De Voorzitter kan ontslagen worden na een stemming in de Nationale Vergadering, waarbij het aantal voorstanders tijdens de stemming minimaal drie Inwoners groter is dan het aantal tegenstanders en minimaal 75% van de actieve Inwoners gestemd heeft.

Paragraaf 1e
Na ontslag van de Voorzitter moet direct een nieuwe Voorzitter aangesteld worden door de Nationale Vergadering.

Paragraaf 1f
Als na het ontslag van de Voorzitter er geen nieuwe Voorzitter aangesteld kan worden door de Nationale Vergadering, stelt de Koning een nieuwe Voorzitter aan. De ontslagen voorzitter kan daarbij niet door de Koning worden aangewezen als nieuwe Voorzitter.

Paragraaf 1g
Er dient altijd een Voorzitter te zijn.

Paragraaf 2a
De Voorzitter is gerechtigd diploma’s uit te geven in de Education Manager. Het gaat om de diplomas:
- Teacher;
- Officer;
- Lawyer;
- Priest.
Het diploma Editor kan aangevraagd worden door de Voorzitter bij de Federal Government.

Paragraaf 2b
De Voorzitter is gerechtigd Richtlijnen op te stellen waarin onder andere de volgende informatie opgenomen is:
- wie in aanmerking komt voor een diploma;
- wanneer een examen succesvol is afgelegd;
- overige bepalingen die te maken hebben met het verstrekken van de diplomas, waaronder bijvoorbeeld de tijdspanne van aanmelden en verstrekken;
- welke kosten van de diplomas door de student moeten worden vergoed.

Paragraaf 2c
De diplomas zijn 8 handelsperiodes geldig, geteld vanaf het moment van ontvangst.

Artikel 4 - De Burgemeester
Paragraaf 1a
De Burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en openbare ruimte van Capitalia. Hij is gerechtigd om maximaal twee Officers tegelijkertijd aan te stellen.

Paragraaf 1b
De Inwoner van Fortuna met de hoogste nettowaarde in de ronde-uitslag van de vorige handelsperiode wijst een nieuwe Burgemeester aan binnen 48 uur na het einde van de handelsperiode. Na deze 48 uur vervalt dit recht.

Paragraaf 1c
Als er volgens Artikel 4 paragraaf 1b geen nieuwe Burgemeester is aangesteld, stelt de Koning binnen 24 uur een nieuwe Burgemeester aan. Als de Koning verzaakt, zal de laatst zittende Burgemeester zijn takenpakket behouden en ook de komende handelsperiode Burgemeester zijn.

Paragraaf 1d
Als om welke reden dan ook de stad zonder Burgemeester zit, stelt de Koning een nieuwe Burgemeester vast binnen 24 uur. Als dit niet wordt gedaan, wordt de Inwoner met de hoogste nettowaarde in de ronde-uitslag van de vorige volledige handelsperiode, niet zijnde Koning, Voorzitter of voormalig Burgemeester de nieuwe Burgemeester.

Artikel 5 - Nationale Vergadering
Paragraaf 1a
Capitalia kent een Nationale Vergadering waaraan elke Inwoner van Capitalia mag deelnemen.

Paragraaf 1b
De Nationale Vergadering van Capitalia overspant een volledige handelsperiode.

Paragraaf 1c
De Nationale Vergadering kiest uit haar midden iedere ronde een Voorzitter en geeft sturing aan het beleid van de Burgemeester.

Paragraaf 1d
Leden van de Nationale Vergadering krijgen minimaal 24 en maximaal 48 uur de tijd om over een voorstel te stemmen.

Paragraaf 1e
Voor het bepalen van de uitslag van een voorstel geldt het volgende systeem:
- (Wets) voorstellen worden aangenomen indien de meerderheid voorstemt.
- De Inwoner met de meeste stemmen wint bij verkiezingen. Bij een gelijk aantal stemmen beslist de Voorzitter wie van de twee kandidaten wint. De keuze van de Voorzitter hoeft niet gelijk te zijn aan de eerder gegeven stem.

Artikel 6 - Openbare Orde en Veiligheid
Paragraaf 1a
De Burgemeester is verantwoordelijk voor openbare orde, openbare ruimte, veiligheid en algehele staat van Capitalia.

Paragraaf 1b
De Burgemeester kan Officers enkel aanstellen indien zij de beschikking hebben over een geldig Officer-diploma.

Paragraaf 1c
Officers zijn niet bevoegd om inwoners van Capitalia in de gevangenis te plaatsen.

Paragraaf 2a
In het geval van (een poging tot) geweld op een persoon zonder criminele status gelden de volgende boetebedragen voor de dader:
- 250 I-Shell + 1% van de nettowaarde van de schutter op het moment dat de beschieting heeft plaatsgevonden in het geval het geweld werd toegedaan met behulp van een pistool (schieten);
- 500 I-Shell als een beroving heeft plaatsgevonden;
- 0 I-Shell in het geval het geweld werd toegedaan met behulp van een plank (neerknuppelen).

Paragraaf 2b
In het geval van (een poging tot) geweld op een persoon met criminele status gelden de volgende boetebedragen voor de dader:
- 250 I-Shell in het geval het geweld werd toegedaan met behulp van een pistool (schieten);
- 500 I-Shell als een beroving heeft plaatsgevonden;
- 0 I-Shell in het geval het geweld werd toegedaan met behulp van een plank (neerknuppelen).

Paragraaf 2c
Voor overige overtredingen gelden de volgende boetebedragen:
In het geval van een (poging tot) het plaatsen van een bom:
- 500 I-Shell.
In het geval van een (poging tot) winkeldiefstal:
- 50 I-Shell.
In het geval van een (poging tot) een bankoverval:
- 1000 I-Shell.
In het geval van een (poging tot) graffitispuiten:
- 10 I-Shell.

Artikel 7 Internationale wetgeving
Paragraaf 1
Het is niet toegestaan om in Capitalia een politieke functie uit te oefenen wanneer er in een ander land binnen de Federatie al een actieve politieke functie wordt uitgeoefend.

Paragraaf 2
Politieke functies zoals in verwezen in artikel 7 paragraaf 1 beslaan: Koning, Voorzitter, Burgemeester.

Paragraaf 3
Deelnemers aan de Nationale Vergadering die stemmen, hebben ook een actieve politieke functie in Capitalia. Het is Inwoners wel toegestaan deel te nemen aan de debatten en salaris te ontvangen voor deelname aan de Nationale Vergadering zonder daarmee een actieve politieke functie te bezitten.

Paragraaf 4
Tijdens verkiezingen is het niet toegestaan om met meer dan een alter ego te stemmen.

Paragraaf 5
Iedere burgemeester van Capitalia dient zich te houden aan de regels gesteld in de Burgemeestershandleiding.

Paragraaf 6
Het is de beheerder van de Financieel Manager en de Burgemeester slechts toegestaan om salarissen en/of subsidies uit te delen als de handelsperiode meer dan 48 uur geleden gestart is. Het is wel toegestaan om eerder vergoedingen uit te betalen voor sociale activiteiten zoals het bouwen van clubs, mits redelijk. Het staat de verantwoordelijke over de Financieel Manager vrij een doel te bepalen voor subsidie aan iedere Inwoner. De subsidie mag maximaal 5.000 I-Shells bedragen.

Paragraaf 7
Het is te allen tijde toegestaan om een lening van ten hoogste van 10.000 I-Shells uit te geven aan een MV met een bank in het bezit met als doel voldoende kapitaal te hebben om leningen te kunnen verstrekken.

Paragraaf 8
Het is Inwoners toegestaan de kavelstaat van kavels in Capitalia te verhogen met als doel om de kavel af te graven. Het is echter niet toegestaan om de staat te verhogen tot meer dan 1000 punten en deze staat op dit niveau te hebben om middernacht. Het is een Inwoner toegestaan gedurende een dag de staat van een kavel te verhogen mits deze dezelfde dag wordt afgegraven tot onder de grens van 1000 punten.

Paragraaf 9
Het staat de Voorzitter en Burgemeester vrij om aanvullende wetgeving uit te schrijven. Deze dient in ieder geval gepubliceerd te worden in de Nationale Vergadering en te voldoen aan de gestelde eisen volgens de Internationale Wet.

Paragraaf 10
De Koning heeft het recht een Nationale Rechter aan te stellen die als rechter voor de Internationale Rechtbank zal fungeren.

Artikel 8 Adeldom
Paragraaf 1
De Adel van Capitalia heeft het recht om het beroep van Consul aan te vragen bij de Koning.

Paragraaf 2
Een van de volgende zaken is benodigd om opgenomen te worden in het Adelregister, welke wordt bijgehouden in de Nationale Vergadering door de Voorzitter:
- Rondewinnaar zijn geweest met een standplaats in Capitalia;
- Koning van Capitalia zijn of zijn geweest;
- Voorzitter van Capitalia zijn of zijn geweest.

Paragraaf 3
Eenieder verliest het Adellijk recht, wanneer verraad gepleegd wordt jegens Capitalia of wanneer een persoon verhuist buiten Capitalia zonder toestemming te hebben ontvangen van de Capitaliaanse Adel.

Paragraaf 4
Zaken van verraad kunnen aangevraagd worden in de Nationale Vergadering. Het is aan de Adel om iemand al dan niet bij meerderheid van stemmen schuldig te verklaren en daarmee te schrappen uit het Adellijk register.

Paragraaf 5
De Adel heeft het recht bij meerderheid van de stemmen van de leden van de Capitaliaanse Adel om een veto over een wetsvoorstel, aangenomen in de Nationale Vergadering, uit te spreken.