1. Algemeen
lid 1.1
Een persoon is burgemeester van het moment dat hij het beroep ontvangt op zijn account, tot het eind van de ronde of tot hij wordt ontslagen.

lid 1.2
Burgemeesters en city managers zijn verantwoordelijk voor (het welzijn van) hun stad.

lid 1.3
Een city manager handelt als het verlengde en onderdeel van een burgemeester. De city manager mag geen criminele activiteiten ondernemen of enige handelsdaden verrichten, met uitzondering van het kopen van kavels voor het stadsbelang, het openen van een bankrekening en het uitvoeren van diamantplannen, onderworpen aan lid 1.10.

lid 1.4
Een burgemeester is verantwoordelijk voor de kavelstaat van zijn of haar stad. Wanneer de kavelstaat onder de 80 punten eindigt, zullen hier sancties op volgen in een volgende ronde. Mocht tijdens de ronde de kavelstaat onder de 70 punten zakken, zal een stad extra sancties opgelegd krijgen.

Deze sancties zijn, maar zijn niet gelimiteerd tot, een geheven belasting van 1 procent per 0.5 kavelstaat onder de 80 en 2 procent belasting per 0.5 kavelstaat onder de 80 in het geval dat de kavelstaat beneden de 70 is op het moment van heffen.

lid 1.5
Het voortrekken of benadelen van bepaalde (groepen) spelers is verboden.

lid 1.6
Het delen van informatie met een specifieke groep van spelers (en het dus niet delen met andere spelers) is verboden.

lid 1.7
Als een burgemeester een geheel nieuw beleid wilt toepassen, waar bijvoorbeeld een groep spelers door kan worden benadeeld, moet er eerst toestemming verleend worden door de Federal Government.

lid 1.8
Het bekostigen en/of het subsidiëren van het verhogen van de kavelstaat van meer dan 1 kavel met een staat van ten hoogste 1000 door middel van diamanten is ten strengste verboden. Een uitzondering op deze regel kan aangevraagd worden bij het CBI als de kavelstaat lager is dan 80.

Als het CBI toestemming verleend gelden de volgende regels:
- De gemiddelde kavelstaat van de stad mag niet boven de 92 punten gebracht worden door middel van diamanten;
- Het is de verantwoordelijkheid van de burgemeester en/of de city manager om ervoor te zorgen dat de betrokken kavel en een veld van 3 x 3 kavels rondom de kavel nooit meer gebruikt kunnen worden voor persoonlijke doeleinden;
- De diamanten dienen aangekocht te worden middels gesubsidieerd geld van de Nationale of Lokale Overheid;
- De diamanten dienen gekocht te worden aan een eerlijke prijs en mogen het maximum, bepaald door het CBI, niet overschrijden.

lid 1.9
Onderhandelen met burgers en bedrijven is toegestaan, zolang alle inwoners maar kunnen meedoen in deze onderhandelingen.

lid 1.10
Een stad moet altijd minimaal tien wegkavels te koop staan voor maximaal de verkoopprijs van Federal Government. Als hier niet aan wordt voldaan volgt een boete van 20.000 ISH.


2. Export en import
lid 2.1
De volgende producten mogen alleen voor deze maximumprijzen ingekocht worden. Lagere prijzen zijn uiteraard ook toegestaan.
IJzer 15 I-Shell
Hout 1 I-Shell
Bomen 100 I-Shell
Pompen 250 I-Shell
Steen 8 I-Shell
Computer 1.000 I-Shell
Diamantboor 500 I-Shell
Smartphone 1.000 I-Shell
Energie 2.5 I-Shell
Zonnepaneel 500 I-Shell
Explosieven 250 I-Shell

lid 2.2
De maximumprijs voor één blok exportproducten is 1.000 I-Shell.


3. Massa-subsidies / Massa-sms
lid 3.1
De maximumsubsidie per burger per ronde (via het geautomatiseerde systeem) is 2.000 I-Shell. Subsidies via het geautomatiseerde systeem mogen niet meer dan 500 I-Shell bedragen gedurende de eerste 24 uur van de ronde. Het is echter verboden om enige subsidie uit te delen gedurende de eerste 6 uur van de ronde.

lid 3.2
Een massa-sms kost de stad 2.500 I-Shell en kan gebruikt worden voor informatieverstrekking

lid 3.3
Al het verkeerd gebruik of misbruik van deze systemen (bijv. reclame maken, campagne voeren etc.) zal zwaar worden bestraft!


4. Persoonlijke subsidie / Publiek saldo
lid 4.1
Het maximumbedrag aan persoonlijke subsidie per natuurlijk persoon is 500 I-Shell. Er dient altijd een logische, stadsgerelateerde reden zijn voor het geven van de subsidie. Bij het overmaken van persoonlijke subsidie dient vermeld te worden wat de reden hiervan is.


5. Belastingen
lid 5.1
City managers kunnen één keer per week belasting heffen. De belasting wordt geheven over de balans, spaargeld en aandelenbalans. Elk percentage tot 20% kan worden geheven met een minimum van 1%.

lid 5.2
De city manager stelt een BTW-percentage in tussen de 2% en 20%. Dit kan eens per week gewijzigd worden.

lid 5.3
Het is voor city managers toegestaan (maar niet verplicht) om de BTW terug te betalen aan de winkeleigenaars, door middel van een BTW-restitutie.


6. Gebouwen
lid 6.1
Bij de start van de ronde moeten alle city managers tenminste het volgende gebouwd hebben:
één weg (maximaal 2 wegen);
één parkeerplaats;
één zonnepark;
de clubs die zij toegewezen gekregen hebben om te plaatsen;
de FES van de desbetreffende stad.

lid 6.2
Burgemeesters en city managers zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de gemeentehuizen.

lid 6.3
Wanneer een magazijn helemaal vol is, kan een burgemeester of city manager de Federals verzoeken om deze voor 50% te legen. Er kunnen administratiekosten berekend worden, vastgesteld door de Federals.

lid 6.4
Het aankopen van kavels van spelers voor de aanleg van parken, wegen, parkeerplaatsen en ziekenhuizen is toegestaan. De maximumprijs per kavel is 60 I-Shell. De maximumprijs per wegkavel is 180 I-Shell.

lid 6.5
Het maximale bedrag dat een city manager per speler mag uitgeven aan kavels, is 4.000 I-Shell. Het maximale bedrag dat per speler besteed mag worden aan kavels binnen 48 uur na de start van de ronde is 500 I-Shell.

lid 6.6
Het is verboden spelers uit het gemeentehuis te bannen.

lid 6.7
Het is city managers niet toegestaan om huizen te bouwen of te bewonen.


7. Lokale veiligheid
lid 7.1
Het trainen (aanstellen) van een officer kost 3.000 I-Shell.

lid 7.2
City managers zijn verantwoordelijk voor alle officer-gerelateerde zaken.

lid 7.3
Het willekeurig aanstellen van officers is verboden.


8. Straffen
lid 8.1
Het is uitdrukkelijk verboden om de ronde met een negatief stadsbudget te eindigen! Het budget wordt dan aangevuld door belasting te heffen: iedere stadsinwoner betaalt tenminste 1% of meer (indien nodig) om het tekort op te vullen.

lid 8.2
Inactiviteit is verboden. Een voorbeeld van inactiviteit is wanneer een burgemeester of city manager langer dan 24 uur offline blijft in de eerste 84 uur van de ronde of meer dan 36 uur in de rest van de ronde, zonder de Federals op de hoogte te stellen.

lid 8.3
Het verbreken van bovenstaande regels kan bijvoorbeeld, afhankelijk van de situatie, resulteren in een boete voor het stadsbudget, ontslag van de burgemeester en/of een cheaterstatus.

lid 8.4
Alle door een city manager uitgevoerde acties zullen beschouwd worden als acties uitgevoerd door de controlerende burgemeester.