INTERNATIONAL LAW
Inhoud

1. Definities
2. Artikel 1 – Grondbeginselen
3. Artikel 2 – Spelverloop
4. Artikel 3 – Federale overheid
5. Artikel 4 – Handel
6. Artikel 5a – Federale Landen
7. Artikel 5a – Federale Domeinen
8. Artikel 6 – Spelerslanden
9. Artikel 7 – Lokaal bestuur
10. Artikel 8 – Overheidsfinanciën
11. Artikel 9 – Criminaliteit
12. Artikel 10 – Status, beroepen en diploma’s
13. Artikel 11 – Internationale Rechtbank
14. Artikel 12 – Aanvullende wetgeving


Definities

Federal Government, Federal Manager, Federal Assistant, Federal Coordinator, Federal Researcher, Federal Director, Federal Lawyer, Wouter, Remco ("Overheid", "Federal Government", "Federals"): De hoogste autoriteit in de Federatie. De personen die de voortgang van Miniconomy bewaken.
Citizen ("Burger"): Virtuele deelnemer met toegang tot Miniconomy.
Round ("Ronde", ”Handelsperiode”): Een aaneengesloten, door de Overheid aangekondigde periode, waarin handel mogelijk is voor alle burgers.
Country ("Land"): Deelgebied van Miniconomy
Federal Country ("Federaal Land"): Guilderland en United Blingdom.
Federal Dominion ("Federaal Domein"): Martijnique and Cryptonesia.
Player Country ("Spelersland"): Ieder ander land.
International Law ("IL", "Internationale Wet"): De hoogste wet, die op alle burgers van Federal Landen van toepassing is. Wanneer de Engelse IL conflicteert met een vertaling in een andere taal, geldt de Engelse IL.
National Administration ("Nationaal Bestuur", "NB"): Door een land gekozen bestuur, welke eigen regelgeving kan opstellen.
National Law ("Nationale Wetten", "NW", "NL"): Door NB vastgestelde regelgeving, die zover strekken als de grenzen van het land. Nationale Wetten zijn altijd ondergeschikt aan de International Law.
Federation ("Federatie"): de landen van Miniconomy.
Central Bureau of Investigations ("CBI"): Orgaan dat de Federals bijstaat in hun taken, en bevoegd is straffen op te leggen.
Alter-ego's: verschillende burgers van dezelfde natuurlijk persoon, of inloggend via hetzelfde IP-adres.
Miniconomy Vennootschap ('MV'): Een bedrijf dat werd opgestart door een burger en dat wordt beschouwd als onderdeel van die burger.
Staatshoofd: De leider en hoofdvertegenwoordiger van een land.
Functie: het zichtbare beroep van een speler welke tot uiting komt door een icon achter de spelersnaam
Beroep: het uitoefenen van werkzaamheden in dienst van een werkgever waarvoor een speler salaris ontvangt

Artikel 1 – Grondbeginselen

Paragraaf 1a
Iedereen binnen de Federatie is gelijk en heeft het recht op vrijheid van meningsuiting, godsdienstkeuze en politieke keuze, zolang deze binnen de normen blijven. Discriminatie op welke grond dan ook is niet toegestaan.

Paragraaf 1b
Het is voor eenieder verboden om namen, omschrijvingen, uitingen etc. te gebruiken welke aanstootgevend of kwetsend zijn. Tevens is het niet toegestaan om een burger of een natuurlijk persoon te beledigen, te bedreigen of in een kwaad daglicht te stellen. Bij overtreding is de sanctie een vordering van 5.000 I-Shells op de overtreder ten voordele van het slachtoffer.

Paragraaf 1c
Niemand is gerechtigd om accountinformatie of persoonlijke gegevens van een andere natuurlijke persoon bekend te maken, tenzij de betreffende gegevens openbaar zijn te raadplegen en rechtmatig zijn verkregen.

Paragraaf 2a
De Internationale Wet is een wet die gevolgd dient te worden door (burgers van) Federal Countries en door (burgers van) Player Countries.

Paragraaf 2b
Spelerslanden kunnen ontheffingen voor delen van de Internationale Wet aanvragen bij de Federale Government. Deze ontheffingen worden gepubliceerd in de club Fed Request.

Paragraaf 2c
De onderstaande volgorde in aflopende superioriteit van de verschillende wetten en regelgeving dient te allen tijde gerespecteerd te worden:
- Internationale Wetgeving;
- Mayor-Handleiding;
- Nationale Wetgeving;
- Aanvullende Wetgeving.


Artikel 2 – Spelverloop

Paragraaf 1
Het is verboden om burgers te beheren welke bedoeld zijn of aangewend worden om het voordeel van een andere speler te dienen. De Federal Government of het CBI kunnen hierover beslissen.

Paragraaf 2a
Belangenverstrengeling tussen verschillende alter-ego's is verboden. Bij overtreding van deze wet is eliminatie van de betrokken virtuele personen de sanctie.

Paragraaf 2b
Het is voor een natuurlijk persoon niet toegestaan criminele acties te plegen met meer dan één alter ego.

Paragraaf 2c
Het is voor een natuurlijk persoon niet toegestaan te handelen met meer dan een alter ego in een stad. Een uitzondering hierop zijn MV’s waarvoor het wel is toegestaan om in dezelfde stad te handelen.

Paragraaf 2d
Handel in roerende en onroerende goederen tussen MV’s en/of burgers van dezelfde natuurlijke persoon is verboden.

Paragraaf 3
Elke vorm van informatie of technologie verbonden aan Miniconomy met de bedoeling om taken te automatiseren of te veranderen, om een significant voordeel te behalen ten opzichte van andere spelers, is verboden.

Paragraaf 4
Een poging, van welke aard dan ook, tot belemmering, destructie of vervorming van (de voortgang van) het spel Miniconomy geeft de Overheid het recht op eliminatie van de aanstichter en andere betrokkenen.

Paragraaf 5
Het is verboden om te flooden. Flooden houdt in: het meer dan twee maal posten van overeenkomstige berichten in een club of chat binnen zeer korte tijd. Overtreding van dit Artikel wordt beboet door een officer. De boete bedraagt 2.000 I-Shell per overtreding.

Paragraaf 6
Mits de administrator van een club dit van tevoren aangeeft, is het verboden om reclameboodschappen te uiten of polls te plaatsen in clubs. Overtreding van dit Artikel kan worden beboet door een officer. De boete bedraagt 1.000 I-Shell per reclameboodschap en 2.000 I-Shell per poll. Reclameboodschappen of polls welke zijn gepost voordat dit door de administrator is verboden, mogen niet worden beboet.


Artikel 3 – Federale overheid

Paragraaf 1
De hoogste organisatie is de Federal Government. De Federal Government heeft als taak het onderhouden van de Federatie en het creëren van een eerlijk speelveld voor alle burgers.

Paragraaf 2
De Federale Overheid heeft het recht om te allen tijde:
* De handelsperiode te beëindigen of tijdelijk stop te zetten;
* Het passief kiesrecht van een burger te ontnemen;
* Boetes en correcties door te voeren;
* Diploma’s, beroepen en statussen uit te delen of in te trekken;
* Burgers en MV’s failliet te verklaren;
* Het recht op een gecreëerd spelersland in te trekken;
* Burgers passief kiesrecht te verlenen en daarmee toegang te geven tot de verkiezing;
* Elke aanvullende wetgeving met onmiddellijke ingang weer in te trekken;
* De kavelstaat van een kavel te verlagen wanneer om 0:00 servertijd de kavelstaat van deze kavel boven de 5.000 punten is.

Paragraaf 3
De Federale Overheid heeft het recht te allen tijde de regels en wetten toe te voegen, te wijzigen of al dan niet tijdelijk buiten werking te stellen. Wanneer de Federale overheid hier gebruik van maakt dient zij de (aangepaste) wet te publiceren in de club Fed Request alvorens er straffen uitgedeeld kunnen worden voor een overtreding van de (aangepaste) wet.

Paragraaf 4
De Federale overheid is de enige die wijzigingen kan doorvoeren in een wetboek. De nationale overheden zijn echter zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanbieden van wetswijzigingen.

Paragraaf 5
De Federale Overheid wordt ondersteund door het CBI. Zij zijn gerechtigd om boetes/waarschuwingen uit te delen, clubs al dan niet tijdelijk te sluiten en burgers in detentie te plaatsen. Om hun taak uit te voeren beschikken zij over informatiebronnen welke door de Federale Overheid beschikbaar zijn gesteld.

Paragraaf 6
Weigering om instructies van de overheid of van het CBI op te volgen geeft de overheid het recht om de betreffende burger (tijdelijk) uit te sluiten van Miniconomy.


Artikel 4 – Handel

Paragraaf 1a
Het is verboden om als burger acties te verrichten met als doel om aan een individu of groepering excessief voordeel te bezorgen.

Paragraaf 1b
Het is verboden om als burger acties te verrichten met als enig doel het behalen van achievementpunten.

Paragraaf 2
Het is verboden om credits aan/van andere burgers te verkopen gedurende de eerste 24 uur van de ronde. Credits mogen voor maximaal 500 I-Shell per credit worden verkocht. Per ronde mag een speler maximaal 50 credits verkopen.

Paragraaf 3
Een contract is een juridisch bindend document wanneer deze getekend is door de beide betrokken partijen via het contactsysteem van de Federale Overheid. Een contract dient in het Engels te worden opgesteld tenzij beide partijen woonachtig zijn in een Nederlands sprekend land. Als dit niet het geval is, is het contract ongeldig. Bij een geschil kan een juridische instantie van een nationale overheid het geschil beslechten.

Paragraaf 4
Ontvangen gelden van derden, hoger dan 100 I-Shell verspreid over 7 aaneengesloten dagen, dienen verantwoord te kunnen worden met behulp van een contract. In het contract dient een aantoonbare en redelijke tegenprestatie voor ontvangen gelden en een termijn waarbinnen de tegenprestatie geleverd moet worden, opgenomen te worden. De contractcode moet vermeld staan in de transactieomschrijving.

Paragraaf 5
Banken hebben de mogelijkheid leningen te verstrekken tot maximaal 10.000 I-Shell per burger. Burgers mogen maximaal 3.000 I-Shell per burger uitlenen. Leningen tussen burgers zijn toegestaan 48 uur na het starten van de handelsperiode.

Paragraaf 6a
Een burger heeft het recht om kavels die hij bezit te verhogen tot een maximum van 100 punten.

Paragraaf 6b
Een burger mag maximaal één kavel opwaarderen boven de grens van 100 punten tot maximaal 10000 punten mits om 00:00 servertijd de kavel een staat heeft onder de 5.000 punten. Een burger mag pas een andere kavel opwaarderen boven de 100 punten wanneer de opgewaardeerde kavel weer onder de 100 punten is gekomen.

Paragraaf 7a
Spelers mogen de aandelenbeurs niet beïnvloeden of profiteren van beïnvloeding.

Paragraaf 7b
Het bezitten van een winkel in een stad door een burger of zijn alter ego, inclusief MV’s, zorgt voor een verbod op het handelen in aandelen van de betreffende stad. Iedere burger is gerechtigd om te handelen in MTI aandelen.

Paragraaf 8
Het ontduiken van de kavelbelasting is strafbaar.


Artikel 5a – Federale Landen

Paragraaf 1
De Nationale Taal van United Blingdom is Engels en van Guilderland Nederlands.

Paragraaf 2
De Federale Landen zijn verplicht om een democratisch stelsel van Nationale en Lokale Overheid te hebben en deze vast te leggen in eigen wetgeving. In het geval van wetswijziging die die verplichting zou ondermijnen, heeft de Overheid het recht de wetswijziging tegen te houden.

Paragraaf 3
In Federale landen is het volgende tevens verboden:
- Het uitoefenen van, of zich verkiesbaar stellen voor, een politieke functie met meer dan 1 alter-ego;
- Het stemmen namens drie of meer alter-ego's tijdens een officiële verkiezing;
- Het beheren van twee of meer alter-ego's die samen ten dienste staan van dezelfde politieke partij of de belangen van dezelfde partij behartigen;

Paragraaf 4a
Alleen burgers zonder cheaterstatus kunnen over actief en passief kiesrecht beschikken.

Paragraaf 4b
Burgers van wie het passief kiesrecht werd afgenomen door een Nationale Rechtbank verliezen alleen de passieve kiesrechten in het desbetreffende land.

Paragraaf 4c
Een burger kan maximaal drie handelsperiodes zijn passief kiesrecht verliezen door een uitspraak van een rechtbank. Deze periode gaat in nadat de voorzitter van de betreffende rechtbank dit heeft doorgeven aan de Federale overheid in de club Fed Request.

Paragraaf 5
Een nationale overheid mag in haar aanvullende wetten bepalen wie zich verkiesbaar mag stellen.

Paragraaf 6
Het is de nationale overheid toegestaan functionarissen aan te stellen die toezien op handhaving van de door de nationale overheid gestelde regels. Misbruik van een functie, vast te stellen middels rechtspraak is strafbaar en kan door een rechtbank bestraft worden.


Artikel 5a – Federal Dominions

Paragraph 1
De nationale taal van een Federal Dominion is Engels.

Paragraph 2
Een Federal Dominion wordt rechtstreeks door de Federal Government bestuurd. Federal Government mag op elk moment een burger:
- als staatshoofd aanstellen of ontslaan;
- in een functie benoemen of ontslaan;
- een beroep toekennen of intrekken.

Paragraph 3
De nationale wetgeving mag bepalen dat een nationale overheid vergunning uitgeeft aan burgers die zijn benoemd als staatshoofd, een functie hebben ontvangen (met uitzondering van mayor) of een beroep hebben gekregen om hun thuisstad (magazijn) te verplaatsen naar een Federal Dominion zonder dat deze speler zijn functie of beroep verliest. De vergunning moet door de Nationale Overheid worden gepubliceerd in de eigen ambassade.

Paragraph 4
Burgers die zijn benoemd als staatshoofd, een functie hof beroep hebben en wiens thuisstad (magazijn) in een Federal Dominion ligt zonder dat zij daarvoor toestemming hebben gekregen verliezen hun functie of beroep en kunnen van de Federale Governement een boete tot 50.000 ISH ontvangen.

Paragraph 5
Een staatshoofd is verantwoordelijk om binnen 24 uur te melden als een burger met een functie of beroep zonder toestemming een Federal Dominion als thuisstad heeft gekozen. Als een staatshoofd hier niet aan voldoet kan hij een boete van maximaal 50.000 ISH van Federal Governement ontvangen.

Paragraph 6
Boetes voor (pogingen) tot crimineel activiteiten in een Federal Dominion zijn:
- Beroven van een bank: 500 ISH;
- Knuppelen: 100 ISH;
- Leggen van een bom: 1.000 ISH;
- Diefstal 250 ISH;
- Beroving: 500 ISH + 3% van de nettowaarde van de dader;
- Schieten: 250 ISH + 3% van de nettowaarde van de dader;
- Graffiti: 500 ISH.

Artikel 6 – Spelerslanden

Paragraaf 1
Burgers van Federale landen hebben het recht op het verhuizen naar een spelersland én het creëren van een spelersland.

Paragraaf 2
Verhuizen naar een spelersland is te allen tijde mogelijk. Een spelersland kan echter regels opstellen inzake verhuizen naar een stad van dat land.

Paragraaf 3
Een burger kan een spelersland beginnen door zijn of haar idee voor te leggen aan de Overheid. De Overheid bepaalt op basis van het idee de kosten voor het oprichten van het land.

Paragraaf 4
De burger die de kosten heeft betaald, krijgt toegang tot de Country Manager en wordt aangesteld als Staatshoofd. Deze burger kan input geven aan de overheid over het ontwerp van de stad/steden voor het door hem gecreëerde land.

Artikel 7 – Lokaal bestuur

Paragraaf 1a
Op basis van democratische verkiezingen, georganiseerd door de Overheid, wordt voor alle steden een burgemeester gekozen. De standplaats van de burgemeester dient dezelfde te blijven als de stad waar hij verkozen is.

Paragraaf 1b
Wanneer een burger zowel verkozen is als burgemeester en als staatshoofd dan heeft de functie als burgemeester voorrang.

Paragraaf 1c
Wanneer een stad op een gegeven ogenblik niet langer een burgemeester heeft, kan een nieuwe burgemeester aangesteld worden op basis van nationale wetgeving. De Federals stellen een nieuwe burgemeester aan op verzoek van een Staatshoofd of een daartoe toegewezen persoon in de Nationale Wetgeving.

Paragraaf 1d
Burgemeesters hebben het recht te beschikken over de stadskas. Dit recht vervalt bij verkeerd gebruik van gelden, welke tevens bestraft wordt met de cheaterstatus. Verkeerd gebruik wordt geconstateerd door de Overheid. Een burgemeester kan bij inactiviteit of destructief/frauduleus gedrag ontslagen worden door de Overheid.

Paragraaf 1e
De meest recente Mayor-Handleiding kan teruggevonden worden in het wetboek. De regels en sancties op overtredingen die in dit document genoemd worden, zijn bindend voor burgemeesters.


Artikel 8 – Overheidsfinanciën

Paragraaf 1
Het is Nationale Overheden alleen toegestaan om fondsen uit het nationale budget te gebruiken voor:
- het uitdelen van fondsen aan de stadskassen.
- het uitdelen van fondsen aan het toeristenbudget.
- het subsidiëren van burgers met een maximum van 5 000 I-Shell per begunstigde
- het subsidiëren van de aankoop van schepen met een maximum van 30 000 I-Shell per begunstigde.
- het uitkeren van salarissen en bonussen met een maximum van 60 000 I-Shell per begunstigde.
- het vergoeden van de bouw van overheidsclubs.

Paragraaf 2
Het subsidiëren van burgers en het uitkeren van salarissen is niet toegestaan in de eerste 48 uur van de ronde.

Paragraaf 3
De eenmalige subsidie per schip mag ten hoogste 50% van de aankoopprijs bedragen, met een maximum van:
- Valuta Vessel - 1.250 ISH;
- Container Coaster - 2.000 ISH;
- Cyberian Cargo Carrier - 4.500 ISH;
- Monster Mammoth - 7.500 ISH;
- Awesome Aircraft-carrier - 12.500 ISH.

Paragraaf 4
Salaris kan slechts ontvangen worden na het uitvoeren van de betrokken taken. De minimumperiode waarvoor je een salaris kan ontvangen is 24 uur. Het maximum salaris dat een burger kan ontvangen voor al zijn functies gecombineerd per handelsperiode is 40 000 I-Shell. Het maximum salaris dat een burger kan ontvangen voor al zijn functies gecombineerd is 2 000 I-Shell per dag.

Paragraaf 5a
Een bonus is een vast bedrag dat een burger mag ontvangen boven op het maximum salaris. Een bonus mag slechts worden uitgedeeld aan een burger die het diploma bezit behorend bij zijn functie die hij uitoefent. De maximale bonus die een burger mag ontvangen is 20 000 I-shell.

Paragraaf 5b
De volgende diploma's geven recht op een bonus in combinatie met de genoemde functie:
- Officer-diploma: Officer;
- Lawyer-diploma: Rechter, Regeringslid, Openbaar Aanklager;
- Teacher-diploma: Onderwijzer, Examinator;
- Bodyguard-diploma: Bodyguard.

Paragraaf 5c
In het geval een burger de burgemeester is geweest van een stad voor een volledige ronde, heeft hij tevens recht op een bonus, zonder een diploma te bezitten voor de functie die hij uitoefent.


Artikel 9 – Criminaliteit

Paragraaf 1a
Poging tot, of het daadwerkelijk toebrengen van letsel, het plegen van diefstal of beroving kan worden bestraft met een gevangenisstraf en inbeslagname van de inhoud van de rugzak.

Paragraaf 1b
Het is nationale overheden toegestaan om aanvullende boetes te zetten op misdrijven.

Paragraaf 1c
Bij het vaststellen van de boetebedragen mag er onderscheid worden gemaakt tussen criminele slachtoffers of een niet criminele slachtoffers.

Paragraaf 1d
De aanvullende boetes mogen als vaste bedrag maximaal 2 500 I-Shells bedragen. Tevens kan er een percentage van de nettowaarde worden toegevoegd aan de boete. Dit bedraagt maximaal 5%. Op het plaatsen van bommen en het overvallen van een bank kan geen procentuele boete worden toegevoegd.

Paragraaf 1e
Indien een nationale overheid geen aanvullende boetes vastlegt in de nationale wet zal de Federale Overheid een boeteregime voeren welke zij passend acht. Het is toegestaan, mits de nationale wetgeving dit toestaat, boetes tijdelijk aan te passen.

Paragraaf 2
Landen zijn verplicht om in het geval van (een poging tot) geweld toegedaan met behulp van een pistool op een niet crimineel een boete uit te schrijven gebaseerd op minimaal 3% van de nettowaarde van de overtreder.


Artikel 10 – Status, beroepen en diploma’s

Paragraaf 1
Extra rechten en plichten behorende bij enkele statussen, beroepen en diploma's:
a. Burgers met een cheatersstatus (cheater), alsmede alle alter-ego's, worden niet opgenomen in eindlijsten. Tevens verbiedt het de betreffende burger en alter-ego's:
- het (zich beschikbaar stellen voor het) uitvoeren van een taak/functie;
- criminele activiteiten te ondernemen;
- criminele activiteiten te financieren.
b. Het beroep van officier (officer), geeft desbetreffende burger enkel in zijn/haar land het recht:
- illegale goederen te verwijderen uit winkels;
- bommen te ontmantelen;
- inwoners in de gevangenis te plaatsen, mits toegestaan door nationale wetgeving;
- boetes uit te delen aan inwoners van zijn/haar standplaats, krachtens de International Law of de National Law.
c. Het Diploma en functie van priester (priest), geeft desbetreffende burger het exclusieve recht:
- burgers in de echt te verbinden;
- huwelijken te ontbinden.
d. Het beroep van Financial Civil Servant (FCS), geeft desbetreffende burger het recht:
- tot inzage in overzichten van bancaire transacties en boetes;
- boetes uit te delen namens een rechtbank of de regeringsfunctionaris, belast met Financiën, of de voorzitter van de Federal University.
- het aanvragen van faillissement van een burger of MV bij de internationale rechtbank nadat de wettelijke betalingstermijn van boetes is verlopen.

Paragraaf 2
Een officer kan slechts worden aangesteld als de betreffende speler in het bezit is van een officerdiploma.

Paragraaf 3
Nationale overheden zijn toegestaan om de diploma's officer, lawyer, priest en teacher uit te geven wanneer er in de nationale wetgeving is bepaald hoe inwoners deze diploma's kunnen behalen.

Paragraaf 4
De federale overheid bepaalt in een richtlijn de geldigheid en kosten van de diploma’s. De richtlijn is te vinden in de club FED Request.

Paragraaf 5
De kosten voor het uitdelen van een diploma worden betaald door de nationale overheid en kunnen (deels) op de ontvanger van het diploma worden verhaald.


Artikel 11 – Internationale Rechtbank

Paragraaf 1
De Internationale Rechtbank (IR) behandelt de volgende procedures:
- Rechtszaken;
- Faillissementsaanvragen door FCS’ers;
- Hoger Beroepen;
- Snelrecht;

Paragraaf 2
Iedere belanghebbende burger heeft het recht een rechtszaak te starten tegen burgers en organisaties.

Paragraaf 3a
De Internationale Rechtbank is de enige rechtbank in de Federatie welke bevoegd is rechtszaken af te handelen waarin de aanklager en aangeklaagde niet dezelfde nationaliteit hebben.

Paragraaf 3b
Een faillissementsaanvraag kan alleen worden gedaan door de functionaris van het nationaal bestuur die het beroep Financial Civil Servant heeft. Een faillissementsaanvraag is een verzoek om het advies uit te brengen aan de Federals om een persoon of MV failliet te verklaren.

Paragraaf 3c
Enkel de IC heeft de bevoegdheid om een hoger beroep te behandelen. Een hoger beroep kan worden aangevraagd door een burger om een uitspraak in een rechtszaak waar deze burger de aanklager of aangeklaagde is juridisch te verifiëren. Er kan alleen in hoger beroep gegaan worden op een zaak gevoerd in een Nationale Rechtbank of op een rechtszaak gevoerd in de IC.

Paragraaf 3d
Een burger kan een Snelrechtprocedure aanvragen om te voorkomen dat een gedaagde een bepaalde actie start of voortzet totdat er een grondige en definitieve uitspraak bereikt is.
Bij het aanvragen van een Snelrechtprocedure dient de aanklager volgende zaken aan te tonen:
- De kans om de procedure te winnen is groot;
- De aanklager loopt onherstelbare schade op wanneer er niet snel een besluit wordt genomen;
- De schade die de aanklager dreigt op te lopen is hoger dan de schade die de aangeklaagde oploopt als gevolg van de Snelrechtprocedure;
- Het toekennen van de Snelrechtprocedure dient het publieke belang.

Paragraaf 3e
Uitspraken gedaan op externe websites of in offline documenten vallen niet onder de internationale rechtspraak.

Paragraaf 4
De voertaal in de Internationale Rechtbank is Engels.

Paragraaf 5
Een lawyer-diploma is verplicht om als rechter op te treden. Een lawyer-diploma is verplicht voor personen om een cliënt in de IR te vertegenwoordigen. Een lawyer-diploma is niet verplicht als een burger zichzelf gaat verdedigen in de IR.

Paragraaf 6a
De Internationale Rechtbank wordt onderhouden door de voorzitter van de IR. Iedere speler met een lawyer diploma kan zich kandidaat stellen voor het voorzitterschap van de IR, de afgevaardigde rechters van de nationale overheden kiezen uit de kandidaten de voorzitter. Een spelers kan maximaal drie rondes achter elkaar de voorzitter zijn van de IR.

Paragraaf 6b
De voorzitter is gerechtigd om rechters en Financial Civil Servants aan te nemen en te ontslaan. De voorzitter is verplicht om een protocol op te stellen wat tenminste de volgende onderdelen dient te bevatten:
- Hoe een zaak aangevraagd dient te worden;
- De structuur van een rechtszaak;
- De verplichtingen van alle partijen;
- De orde van de Internationale Rechtbank binnen de club;
- Hoe de bewijzen overhandigd dienen te worden in een rechtszaak en welke zaken nodig zijn om een procedure te starten.

Paragraaf 7
Iedere Nationale Overheid dient één rechter af te vaardigen om zitting te nemen in de Internationale rechtbank. Wanneer een Nationale Overheid hierin niet voorziet, kan de Federale Overheid financiële sancties opleggen.

Paragraaf 8a
Rechters van de IR hebben recht op een vergoeding voor de geleverde diensten. Rechters ontvangen hiervoor een vergoeding van 5000 I-Shell per proces met een maximale vergoeding van 75 000 I-Shell. Deze vergoeding valt buiten het salarislimiet.

Paragraaf 8b
De volgende werknemers van de IR hebben recht op salaris:
- Voorzitter: 2000 I-Shell per dag
- FCS: 1500 I-Shell per dag


Artikel 12 – Aanvullende wetgeving

Paragraaf 1
Alle personen met de gegeven rechten in de Nationale Wetgeving of Internationale Wet, mogen Aanvullende Wetgeving creëren voor de desbetreffende wet. Deze gecreëerde wetgeving is alleen van toepassing op de wet waarin de persoon het recht heeft gekregen om deze aan te passen, en is voor al zijn bedoelingen derhalve een deel van het desbetreffende wetboek.

Paragraaf 2: Verordening
Verordeningen zijn alle wijzigingen van een Artikel die tegenstrijdig zijn met het originele artikel of volledige nieuwe artikelen. Een verordening heeft alleen effect op de tijdspanne vanaf het moment van uitschrijven van de verordening tot maximaal zeven dagen hierna. De verordening geldt alleen in het gebied/werkterrein van de uitschrijver.

Paragraaf 3
De aanvullende wetgeving dienen:
- 24 uur voorafgaand aan inwerkingtreding te worden gepubliceerd op de newsfeed;
- gepubliceerd te worden in een publieke club waar burgers die wonen in het gebied waar de aanvullende wetgeving van kracht is, deze kunnen lezen.

Paragraaf 4
Een Verordening is geldig voor maximaal zeven dagen, waarna het niet langer van kracht is tenzij de uitschrijver op de zesde dag dat de verordening van toepassing is, de verordening verlengd. In het geval de originele uitschrijver dit niet meer kan of mag doen, heeft zijn opvolger het recht om de verordening te verlengen.

Paragraaf 5
De volgende verordeningen zijn verboden en per definitie ongeldig:
- verordeningen die promotie leveren aan de persoon die ze uitschrijft of de rang van de uitschrijver ontstijgt;
- verordeningen die de overtreder een boete geven zonder behoorlijke waarschuwing en/of zonder redelijke periode om zijn overtreding te herstellen;
- verordeningen die de openbare orde verstoren;
- verordeningen die individueel financieel gewin veroorzaken;
- verordeningen die rechten creëren behorend bij een bepaald diploma, voor personen die niet in het bezit zijn van dat diploma;
- verordeningen die internationale handel belemmeren.

Paragraaf 6
Telkens wanneer een verordening uitgesproken wordt die de hoogte van de boetes wijzigt, of wanneer deze verordening verloopt, dient de persoon die hiervoor verantwoordelijk is de Federal Government hierover te informeren via de club Fed Request. Hieraan verzaken kan bestraft worden met een boete van ten hoogste 50 000 I-Shell die wordt opgelegd aan de verantwoordelijke.